საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2413

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ