საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2414

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ