• 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2597

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2595

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2593

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2592

  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №2862 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2591

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2590

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2589

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2586

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 11 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2585

  „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 11 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2584

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

<<  6 7 8 9 10   >>