• 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2739

  ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველწლიური (2018 წლის) ანგარიშის მოწონებისა და საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2738

  ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველწლიური (2018 წლის) ანგარიშის მოწონებისა და საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2736

  შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანიზე" გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2735

  საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018 - 2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2734

  „კასპის ქარის ელექტროსადგურის" პროექტის კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2733

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის თავის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2732

  „თბილისის ქარის ელექტროსადგურის" პროექტის კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2731

  თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტთან დაკავშირებით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2727

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ საწარმოს - Guizhou Highway Engineering Group Co Ltd and China National Technical Import&Export Corporation-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2726

  „საჩხერის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 ივლისის №1507 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>