• 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2724

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და მის სისტემაში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2719

  „კრიტიკული ინფრასტრუქტურის შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის №2033 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2718

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2717

  საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2716

  კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისიებისა და მათი საქმიანობის უზრუნველყოფის ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2715

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2714

  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის №815 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2712

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2711

  შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის" სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის მართვის უფლებით, პირდაპირი გადაცემის ფორმით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2709

  ა(ა)იპ - საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტისთვის სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე გადაცემასთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>