• 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2705

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის №326 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2704

  „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2703

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ბენეფიციართათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2700

  დ. თვალაბეიშვილისა და ზ. ჩიხრაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2699

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2698

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2697

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერგო ინვესტსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2015 წლის 31 მარტს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით გათვალისწინებული „ავანი ჰესი" ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2694

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2693

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2692

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის, ხოლო მოძრავი ქონების თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>