• 25 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2690

  სოფლის ექიმებისა და სოფლის ექთნებისათვის ერთჯერადი გასაცემლის სახით დაფინანსების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2688

  ა(ა)იპ - საქართველოს პროფესიული და ინკლუზიური განათლების განვითარების ასოციაციისათვის სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, ვადიან სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2687

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრისა (სამმართველოს) და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველოს ერთიანი მომსახურების ცენტრის (განყოფილების) „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებისგან დროებით გათავისუფლების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2686

  საკონსულო დაწესებულების გახსნის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2683

  „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების შემთხვევების განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ივნისის №1324 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2682

  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2681

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებისგან ცალკეულ შემთხვევებში დროებით გათავისუფლების თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2680

  საქართველოს ენერგოეფექტურობის 2019-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2675

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2674

  „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების შემთხვევების განსაზღვრის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>