• 20 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2671

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულებისათვის, ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი მსჯავრდებულების 3 (სამი) წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2668

  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2667

  მ.გიორგობიანის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2665

  საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021 - 2027 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2664

  სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გასაფორმებელი სტანდარტული შეთანხმების წერილის თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2662

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2661

  მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2659

  ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფის შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2655

  „გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 250 მგვტ სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის №2047 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2654

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და SINOHYDRO CORPORATION LIMITED-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

<<  6 7 8 9 10   >>