• 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2612

  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2609

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის თავის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2608

  უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2606

  სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2605

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2604

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2603

  შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა" და Dimark Group-ს შორის 2019 წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების ვადის გაზრდის შეთანხმების შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2602

  „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №1821 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2599

  დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2598

  სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

<<  6 7 8 9 10   >>