საქართველოს მთავრობის დადგენილება №456

„საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის შესახებ