საქართველოს მთავრობის დადგენილება №475

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაციისა და სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დაფუძნების თაობაზე