საქართველოს მთავრობის დადგენილება №476

სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ