• 20 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №460

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ

 • 20 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459

  არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვების წესისა და პირობების და არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვების საფასურის დამტკიცების შესახებ

 • 20 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №458

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 16 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №457

  „საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 16 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №456

  „საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის შესახებ

 • 16 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №455

  საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 • 16 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №454

  საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

 • 16 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №453

  საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 13 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №452

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 13 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №451

  „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 ივლისის №329 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>