• 13 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450

  „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 დეკემბრის №510 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 13 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449

  „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №448

  „ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ივლისის №376 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №447

  „ტექნიკური რეგლამენტის - სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446

  „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის №476 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №445

  „ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №444

  „ტექნიკური რეგლამენტის - სპირტიანი სასმელების შესახებ დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის №554 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №443

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „ცდის, სამეცნიერო კვლევისა და სელექციური სამუშაოსათვის მავნე ორგანიზმის, მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტის საქართველოში შემოტანის წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 აპრილის №190 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №442

  „ტექნიკური რეგლამენტის „შესაფუთი ხის მასალის რეგულირების წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №477 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №441

  „სპეციალური საწარმოს სტატუსის მაძიებელი პირისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის განსახორციელებლად სპეციალური თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №186 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>