• 11 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N237

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Nordisk А/S-ს" შორის გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე

 • 10 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N235

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 07 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N232

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 07 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N231

  სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების გაცემისათვის საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრისა და დამატებითი სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 07 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N227

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომლების დაზღვევასთან დაკავშირებული საგრანტო ხელშეკრულების მოწონების თაობაზე

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N226

  ე. მიქაბაძის, პ. ლეჟავასა და გ. გურგენიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N225

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქარელის მუნიციპალიტეტს შორის „ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N224

  თეძამის წყალსაცავის მშენებლობის პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვის მიზნით საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთვის (AFD) მიმართვის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N223

  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N221

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სენაკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>