საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ