საქართველოს მთავრობის განკარგულება №830

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №830
26 დეკემბერი, 2007

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბილისი, ავჭალის დასახლება), ქალაქ თბილისისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამი­ნის­­ტროს გადაწყვეტილება ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსე­ბუ­ლი უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბი­ლისი, ავჭალის დასახლება), ქალაქ თბილისისათვის საკუთრე­ბაში გადა­ცემის შესახებ" (საქართველოს ეკონომიკური განვი­თარების მინისტრის 2007 წლის 25 დეკემბრის N1-1/2059 ბრძა­ნება).

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გურგენიძე