საქართველოს მთავრობის განკარგულება №828

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №828
26 დეკემბერი, 2007

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამი­ნის­­ტროს გადაწყვეტილება "სახელმწიფო საკუთრებაში არსე­ბუ­ლი უძრავი ქონების ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთ­რებაში ძირითადი ქონების სახით გადა­ცემის შესახებ" (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2007 წლის 25 დეკემბრის N1-1/2056 ბრძანება).

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გურგენიძე