საქართველოს მთავრობის განკარგულება №825

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №825
24 დეკემბერი, 2007

დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

1. ,,საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის" 156-ე მუხ­ლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პარლა­მენტის წევრების პ. კუბლაშვილის, ლ. ბეჟაშვილისა და ჯ. ინაი­შვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდი­ული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტა­ნის თაობაზე" საქართველოს პარლამენტის საკომიტეტო და პლენარულ სხდომებზე თანამომხსენებლად დაინიშნოს საქარ­თველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ძაგნიძე.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გურგენიძე