საქართველოს მთავრობის განკარგულება №821

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №821
21 დეკემბერი, 2007

,,საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. ,,საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშ­რომ­­ლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქარ­თვე­ლოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქარ­თველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 განკარ­გულებით დამტკიცებულ დანართში შეტანილ იქნეს ცვლი­ლება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქარ­თველოს მხარის შემადგენლობა:

ვლადიმერ გურგენიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი არველაძე - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი

ბადრი ბიწაძე - საქართველოს შინაგან საქმეთა მი­ნისტრის მოადგილე, საქართვე­ლოს სასაზღვრო პოლიციის უფ­რო­სი

პაატა ბოლაშვილი - საქართველოს ეროვნული უშიშრო­ების საბჭოს მდივნის მოადგილე

გიორგი გაბაშვილი - საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინის­ტრი

ნიკოლოზ გილაური - საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

გრიგოლ გობეჯიშვილი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახე-ლმწიფო საქვეუწყებო და­­წესებულების - შემოსავლების სამსახურის უფროსი

ირაკლი ეზუგბაია - შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" გენერალური დირექტორი

ირაკლი თაქთაქიშვილი - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწი­ფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ერთიანი სატრანსპორ­ტო ადმინი­ს­­ტრა­ციის უფროსი

ჯემალ ინაიშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი

ბაკურ კვეზერელი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე

ვახტანგ ლეჟავა - საქართველოს ეკონომიკური განვი­თარების მინისტრის პირველი მოადგილე

ნიკოლოზ ნათბილაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში

დავით პაპინაშვილი - საქართველოს საგარეო საქმეთა სა­მინისტროს ევროპულ საქმეთა დეპარტამენტის მეორე ევროპული სამმართველოს I მდივანი, კომისი­ის მდივანი

ნიკოლოზ ფრუიძე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაც­ვის მინისტრის მოადგილე

გრიგოლ ქათამაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა მი­ნისტრის მოადგილე

ბათუ ქუთელია - საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

ირაკლი ღვალაძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მი­ნის­ტრის პირველი მოადგილე

ბელა წიფურია - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

ალექსანდრე ხეთაგური - საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი

ზურაბ ჯანჯღავა - შპს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორი.".


2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გურგენიძე