• 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №785

  სოფლებთან მისასვლელი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 3 ოქტომბრის N555 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №784

  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №783

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №782

  ვ. პეტრიაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №779

  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან სახელმწიფო სტიპენდიების გასაცემად თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №778

  ,,უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სექტორის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დაფინანსების ზრდის სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 27 ივლისის N378 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №777

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №776

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №775

  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 05 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №774

  ვაშლის ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>