საქართველოს მთავრობის განკარგულება N561

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N561
29 ნოემბერი, 2006

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ქუვეითში საქართველოს საელჩოს გახსნის მიზნით საქარ­თველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ა. ალექსიშვილი) ,,სა­ქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოუყოს 113 832 (ას ცამეტი ათას რვაას ოცდათორმეტი) ლარი.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი